ვებ íგაეროს ñ, í

ადაპტირებადი არის რაიმე თანამედროვე არა á ú შესაძლებელი

ó ó, ó í საიტი