რა მნიშვნელობა ტრიბუნალის

«შეიძლება იყოს პირი, ჯგუფი, ან დაწესებულების ერთად, როგორც გადაწყვეტილება, საქმის წარმოება და და მინდა უჩივიან